O firmie

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą.

Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmować szereg czynności związanych z utrzymaniem stanu technicznego budynku (zlecanie przeglądów okresowych budynków i budowli; zlecanie bieżących napraw, konserwacji i remontów; nadzór nad realizacją i sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług; nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków i in), obsługą administracyjną nieruchomości (przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań; stała obsługa Administratora - prowadzenie bieżących spraw związanych z utrzymaniem danej nieruchomości), obsługą księgową (prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości; sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonywania zarządu; prowadzenie rachunku bankowego, monitorowanie należności czynszowych i in), doradztwo.

Czytaj dalej...

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie.

Fundusz remontowy - to pieniądze zbierane regularnie przez właścicieli lokali albo z przeznaczeniem na konkretną inwestycję służącą polepszeniu stanu budynku albo jako swoiste zabezpieczenie, gdyby zaistniała jakaś awaria, czy inna sytuacja wymagająca wydatkowania dodatkowych pieniędzy.

O powstaniu funduszu remontowego decydują członkowie wspólnoty. Oni także wskazują inwestycję, która ma zostać zrealizowana w ramach funduszu. Zadaniem zarządcy nieruchomości jest zaś jest pilnowanie, aby pieniądze zostały wydane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Obecnie nie ma żadnych powodów, aby dla funduszu prowadzić odrębny rachunek bankowy.

Fundusz nie jest obowiązkowy, nie wszystkie wspólnoty decydują się na regularne zbieranie środków, dotyczy to szczególnie tych, które nie planują w najbliższym czasie przeprowadzania większych remontów.

Czytaj dalej...

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę.

Powinien on zawierać prognozę kosztów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości wspólnej, zaplanowanych remontów oraz świadczeń na rzecz lokali indywidualnych. Należy w nim również wskazać źródła pokrycia tych wydatków.

Plan uwzględnia takie parametry jak:

  • całkowita powierzchnia użytkowa lokali
  • liczba lokali z podziałem na mieszkalne i użytkowe
  • liczba mieszkańców

Plan powinien opierać się na rozliczeniu kosztów poniesionych w roku poprzednim - sprawozdanie finansowe. To pozwala ocenić realnie ponoszone koszty i umożliwia adekwatne zaplanowanie ich na rok przyszły. Plan jest rozliczany raz do roku.

Czytaj dalej...

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty.

Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mieszkań, jednak Zarząd jest zobowiązany dopilnować, by stawka za zarząd nie była wyższa niż została zaplanowana w planie gospodarczym na dany rok przyjętym przez Wspólnotę.

Czytaj dalej...

Do czego służą zebrania roczne wspólnot?

Przede wszystkim do rozliczenia Zarządu/Zarządcy z zadań i nałożonych na nich obowiązków.

Właściciele lokali są proszeni o udzielenie absolutorium dla Zarządu/Zarządcy i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedni, ustalenie wysokości comiesięcznych opłat i wskazanie najważniejszych zadań dla Zarządcy na rok kolejny. Jest to okazja do wymiany informacji, wyrażenia opinii i w efekcie do wypracowania wspólnych decyzji dotyczących nieruchomości. To o tyle ważne, gdyż że przyjęte postulaty mają duży wpływ na jakość i komfort życia w danym obiekcie.

Warto się do takiego zebrania przygotować i z uwagą przestudiować przygotowane przez Zarządcę sprawozdanie finansowe. To ono stanowi podstawę do stworzenia planu gospodarczego na kolejny rok. Dla Zarządcy zebranie jest okazją do podsumowania swojej pracy, pokazania co zostało zrobione, wyjaśnienia wątpliwości, zarekomendowania pewnych zmian i ustalenia priorytetów na rok kolejny.

Czytaj dalej...

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współpracy między nim a Zarządem Wspólnoty.

Jest to stała comiesięczna opłata zależna od powierzchni użytkowej budynku.

Na cenę wpływa kilka czynników:

  • stan nieruchomości (jej wiek, stan techniczny i prawny)
  • stopień zadłużenia właścicieli
  • liczba lokali

Za każdym razem jest to kwota ustalana indywidualnie dla danej Wspólnoty. W dużych miastach jest to od 50 groszy do 1 zł za metr kwadratowy.

Czytaj dalej...

Ważne pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty. Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mi...

Czytaj więcej

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie. ...

Czytaj więcej

Do czego służą zebrania roczne wspólnot?

Przede wszystkim do rozliczenia Zarządu/Zarządcy z zadań i nałożonych na nich obowiązków. Właściciele lokali są proszeni o udzieleni...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…