Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę.

Powinien on zawierać prognozę kosztów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości wspólnej, zaplanowanych remontów oraz świadczeń na rzecz lokali indywidualnych. Należy w nim również wskazać źródła pokrycia tych wydatków.

Plan uwzględnia takie parametry jak:

  • całkowita powierzchnia użytkowa lokali
  • liczba lokali z podziałem na mieszkalne i użytkowe
  • liczba mieszkańców

Plan powinien opierać się na rozliczeniu kosztów poniesionych w roku poprzednim - sprawozdanie finansowe. To pozwala ocenić realnie ponoszone koszty i umożliwia adekwatne zaplanowanie ich na rok przyszły. Plan jest rozliczany raz do roku.

Log in